Regulamin

                                                                                                                                                                            logorobots

  

  Regulamin zajęć z robotyki       

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usług edukacyjnych –zajęcia z robotyki zawieranej z Rodzicami / Opiekunami Dziecka.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu o czym poinformuje Rodziców / Opiekunów
 1. Zajęcia z robotyki są prowadzone zgodnie z programem dla danej grupy dzieci.
 2. Zajęcia z robotyki są prowadzone cyklicznie w terminie i miejscu zapisanym w umowie oraz w określonych w umowie godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
 3. W dniach ustawowo wolnych zajęcia nie są prowadzone : 01 i  06 stycznia , 2 dni Świat Wielkanocnych,                01 i 03 maja , Święto , , Boże Ciało’’ , 2 dni Świąt Bożego Narodzenia, oraz w Wigilię.
 4. W dniach poprzedzających bezpośrednio Święta i w dniach między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem oraz w czasie Ferii zimowych zajęcia są prowadzone. Może w tym czasie ulec zmianie harmonogram oraz zajęcia mogą być łączone podczas prowadzenia warsztatów.
 5. Jeśli Usługodawca nie przekazał informacji o odwołaniu zajęć albo zmianie harmonogramu to należy uważać , że zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem.
 6. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem maksymalnie 13 zestawów edukacyjnych dla  grup przedszkolnych dzieci w wieku  4-6 lat oraz grup szkolnych  w wieku 7 - 11 lat.
 7. Zajęcia prowadzi Instruktor, który sprawuje opiekę nad Dziećmi podczas zajęć.
 8. Zajęcia trwają od 75 minut do 90 minut zależnie od wieku grupy i zaawansowania.
 9. Organizowane warsztaty i zajęcia połączone z  konkursami mogą trwać dłużej i o tym Usługodawca poinformuje Rodziców/Opiekunów.
 10. Na każdych zajęciach Dzieci konstruują jednego robota a w przypadku nieskonstruowania robota  bądź niezaprogramowania na zajęciach może zostać on powtórzony do skonstruowania na kolejnych zajęciach , tak aby ćwiczenie zostało w pełni ukończone.
 11. Do prowadzenia zajęć wykorzystywane są zależnie od grupy : zestawy edukacyjne LEGO WeDO 1.0 ,                        WeDo 2.0  i  LEGO MIndstorms EV3 oraz  laptopy ze specjalnym oprogramowaniem.
 12. Każdy uczestnik zajęć ma do dyspozycji zestaw klocków i laptopa ze specjalnym oprogramowaniem.
 13. Zajęcia składają sie z: omówienia konstrukcji , budowania robota , programowania robota w programie zainstalowanym w laptopie, uruchamianie robota, zabawa robotem i rozłożenie robota z umiejscowieniem klocków i czujników w pudełkach.
 14. Dla uczestników zajęć są przewidziane okresowe sprawdziany umiejętności konstruowania , programowania i uruchamiania i rozkładania robotów, oraz umiejętności korzystania z dedykowanych programów oraz Konkursy z  
 15. Rodzice / Opiekunowie maja możliwość zobaczyć konstrukcje wykonane przez dziecko na 8 minut przed zakończeniem zajęć , ale zabrania się bez zgody Usługodawcy na filmowanie i wykonywanie zdjęć. Jeśli Usługodawca wyrazi zgodę to można zdobić zdjęcie albo sfilmowanie tylko samej konstrukcji , bądź np. własnego dziecka z robotem.
 16. Rodzice wyrażają zgodę na filmowanie bądź robienie zdjęć podczas zajęć przez Usługodawcę oraz wykorzystywanie tych materiałów do celów zareklamowania usług własnych i do ewentualnego przesyłania poprzez MMS  bądź email rodzicom jako zdjęcie grupowe z zajęć.
 1. Dzieci mogą wejść na salę zajęć , gdy Instruktor zaprosi je na zajęcia, opuszczają ją tylko za zgodą Instruktora.
 2. Dzieci zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom Instruktora oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny i porządku
 3. Dzieci chore a w szczególności mogące przenosić chorobę na inne dzieci –nie mogą uczestniczyć w zajęciach
 4. Obowiązuje zakaz spożywania napojów i jedzenia na stanowiskach z komputerami, w czasie warsztatów i konkursów są przewidziane przerwy na posiłek.
 5. W razie nagannego zachowania uczestnika zajęć przewidziane jest zastosowanie kar porządkowych.
 6. Za zniszczenia wyrządzone przez dziecko, a w szczególności uszkodzenia sprzętu do zajęć , materialną i cywilnoprawną odpowiedzialność ponoszą   Rodzice / Opiekunowie.
 7. Po zakończeniu zajęć dzieci odbierane są wyłącznie przez Rodzica/ Opiekuna.
 8. W przypadku , gdy wolą Rodzica / Opiekuna jest , aby inna osoba odbierała dziecko albo aby dziecko samo opuściło miejsce zajęć , musi być dostarczone na piśmie oświadczenie rodzica informujące o tym Usługodawcę. Oświadczenie musi być wyraźnie napisane. Muszą być zapisane dane osoby Imię i Nazwisko , nr dowodu osobistego .Musi widnieć wyraźny czytelny podpis Imieniem i Nazwiskiem.
 1. Instruktor na każdych zajęciach sprawdza obecność uczestników .
 2. Rodzic / Opiekun dziecka powinien zgłosić nieobecność dziecka na danych zajęciach.
 3. Jedną nieobecność z powodu choroby , jeśli została zgłoszona przed zajęciami poprzez SMS na numer telefonu Usługodawcy , dziecko będzie mogło odrobić w wyznaczonym terminie przez Usługodawcę , bądź poprzez uczestnictwo w zajęciach innej grupy po uprzednim zgłoszeniu chęci przez  Rodzice poprzez SMS.                             Dotyczy to jednej nieobecności w każdym okresie miesięcznym zajęć   ( 4 przeprowadzone zajęcia ) .
 4. Jedna nieobecność z innych niż choroba dziecka powodów, w całym okresie umowy, jeśli została wcześniej zgłoszona poprzez  SMS podlega odrobieniu.
 5. W innych przypadkach nieobecności  nie są brane pod uwagę .
 6. W zgłoszonych na piśmie przypadkach i w uzasadnionej sytuacji losowej , może nastąpić indywidualne rozpatrzenie sprawy.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć przez Usługodawcę , również w wyniku zdarzeń losowych, Usługodawca powiadomi o tym fakcie rodziców poprzez SMS  albo telefonicznie , nawet gdyby to się wydarzyło w dniu zajęć i zastrzega sobie prawo do odrobienia tych zajęć w innym terminie.
 1. Opłat za zajęcia dokonuje się  , zawsze w ustalonej kwocie w umowie , z góry.
 2. Pierwszą opłatę dokonuje się w gotówce w dniu podpisania umowy/ rozpoczęcia  pierwszego cyklu 4 zajęć 
 3. Kolejne opłaty dokonuje się za każdym razem  z góry za następne cztery zajęcia, w dniu zakończenia czwartych zajęć z poprzedniego cyklu miesięcznego,   w gotówce po zajęciach  u Instruktora Usługodawcy  bądź na wskazany przez Usługodawcę rachunek.                                                                                                                                                                                                                                      
 4. Terminy zajęć zapisane w w § 2.pkt 3  Regulaminu zajęć z robotyki nie są  brane pod uwagę przy płatnościach i   za te dni nie jest naliczana opłata za zajęcia oraz następuje przesunięcie zakończenia cyklu 4 zajęć w tym terminu kolejnej opłaty.. 
 5. Rodzic / Opiekun Dziecka zobowiązany jest do dokonywania bez opóźnień kolejnych opłat za zajęcia w wyznaczonych terminach,  bez względu na to , czy dziecko było na nich obecne.
 6. Usługodawca może przesyłać informacje SMS o terminach wpłat ,  opóźnieniach i ich wysokości, oraz wymaganym terminie wpłaty na numer telefonu podany w umowie.( w sytuacji zmiany numer telefonu Rodzic/Opiekun zobowiązany jest podać jak najszybciej nowy numer telefonu.
 7. W sytuacji pojawienia się opóźnień w opłatach dłuższych niż 30 dni Usługodawca może wezwać Rodzica/ Opiekuna do zapłaty na piśmie, wysyłając wezwanie na adres do korespondencji zawarty w umowie wyznaczając w nim termin do zapłaty.
 8. Usługodawca nie dokonuje zwrotów opłat , albo części opłat za nieobecności dziecka na zajęciach. Usługodawca stosuje formę odrobienia zajęć przez Dziecko.
 1. Umowa jest zawierana na wskazany w umowie okres czasu.
 2. Rozwiązanie umowy, jeśli umowa  nie stanowi inaczej, może nastąpić z miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od końca cyklu miesięcznego zajęć ( 4 zajęcia ) , w którym to takie wypowiedzenie zostało zgłoszone. Wymagana jest pełna i terminowa opłata za zajęcia w okresie wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenia odbywa się na piśmie, pod rygorem nieważności.
 4. Liczy się data przekazania na zajęciach Instruktorowi, albo data odbioru przez Usługodawcę listu pocztowego.

  

                                                                                                                                                                                                                            ROBOTS edukacja

 

 Wzór oświadczenia: 

 

 

 OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA  DZIECKA

 

   ……………………………………………………………………………….       ……………………………………………………………………                                 

                    ( imię i nazwisko dziecka i data urodzenia )                                              ( imię i nazwisko rodzica/opiekuna, nr dowodu osobistego )

 

1.Oświadczam, że   wyrażam / nie wyrażam  zgodę  na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko sali ćwiczeń, gdzie prowadzone są zajęcia z robotyki ROBOTS edukacja, po zakończonych zajęciach.

 

2.Oświadczam , że  wyrażam   zgodę  na samodzielne  opuszczanie  w trakcie trwania zajęć  sali ćwiczeń  przez moje dziecko  w celu  skorzystania z toalety.

 

3.Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam zgodę na odebranie dziecka z sali lekcyjnej / sali przedszkolnej / świetlicy szkolnej, w celu zaprowadzenia do sali zajęć , przez Instruktora ROBOTS edukacja firmy Usługodawcy:                                                                                                                                              Pana/Panią ………………………………………………………………….    Dowód osobisty nr: ………………………………………………………

 

4.Oświadczam, że wyrażam zgodę na odbieranie mojego Dziecka z zajęć robotyki ROBOTS edukacja przez: 

 

 a)Pana/ Panią…………………………………………………………………    legitymującego/ cą  się dowodem osobistym nr …………………………….

 

b)Pana/ Panią……………………………………………………....................... legitymującego/ cą  się dowodem osobistym nr …………………………….                                

 ………………………………………………                                                       ....................................................................................         

( miejscowość i data )                                                                                              ( czytelny podpis Rodzica/Opiekuna )

 

*niepotrzebne skreślić 

                                                                                                                                                                                                                 

* należy wypełnić wyraźnie pismem drukowanym   

                                                                                                                                                                                                                                                            *osoba wskazana w pkt 4 oświadczenia powinna okazać dowód osobisty przy odbieraniu dziecka

 

 

  

Środa Śląska Robots edukacja dzieci, Środa Śląska klocki lego, Środa Śląska nauka zabawy, Środa Śląska zostanie robotykiem, Środa Śląska zostanie wynalazcą, Środa Śląska zostanie informatykiem, Środa Śląska jak zostać wynalazcą, Środa Śląska informatyka moja pasja, Środa Śląska umiejętności pracy z dziećmi, Środa Śląska wiedza o komputerze, Środa Śląska nauka pracy z komputerem, Środa Śląska dziecko zdobywa umiejętności, Środa Śląska nauka szybkiego pisania, Środa Śląska małe dzieci, Środa Śląska praca z maluchami, Środa Śląska prace intelektualne z dzieckiem, Środa Śląska zdobywanie nowych kwalifikacji, Środa Śląska lepszy rozwój dziecka, Środa Śląska zabawa z dziećmi plus nauka, Środa Śląska nauka przez zabawę, Środa Śląska robotyka lego, Środa Śląska kurs robotyki, Środa Śląska warsztaty robotyki, Środa Śląska kreatywne zajęcia
Gmina Środa Śląska:
Brodno,
Bukówek,
Cesarzowice,
Chwalimierz,
Ciechów,
Gozdawa,
Jastrzębce,
Jugowiec,
Juszczyn,
Kobylniki,
Komorniki,
Kryniczno,
Kulin,
Lipnica,
Michałów,
Ogrodnica,
Pęczków,
Proszków,
Przedmoście,
Rakoszyce,
Rzeczyca,
Słup,
Szczepanów,
Święte,
Wojczyce,
Wrocisławice,
Zakrzów,

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)

0.0181
Góra
Uwaga! Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych,
reklamowych oraz aby strona lepiej spełniała Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgodę na zapisywanie cookies.
Można zablokować tworzenie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, jednak działanie strony może zostać ograniczona, a niektóre części mogą przestać działać.