Środa Śląska ul. Kolejowa 11
731 199 306

Regulamin

                                                                                                                                                                            logorobots

  

  Regulamin zajęć z robotyki       

 • § 1.
 1. Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usług edukacyjnych –zajęcia z robotyki zawieranej z Rodzicami / Opiekunami Dziecka.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu o czym poinformuje Rodziców / Opiekunów
 • § 2.
 1. Zajęcia z robotyki są prowadzone zgodnie z programem dla danej grupy dzieci.
 2. Zajęcia z robotyki są prowadzone cyklicznie w terminie i miejscu zapisanym w umowie oraz w określonych w umowie godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
 3. W dniach ustawowo wolnych zajęcia nie są prowadzone : 01 i  06 stycznia , 2 dni Świat Wielkanocnych,                01 i 03 maja , Święto , , Boże Ciało’’ , 2 dni Świąt Bożego Narodzenia, oraz w Wigilię.
 4. W dniach poprzedzających bezpośrednio Święta i w dniach między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem oraz w czasie Ferii zimowych zajęcia są prowadzone. Może w tym czasie ulec zmianie harmonogram oraz zajęcia mogą być łączone podczas prowadzenia warsztatów.
 5. Jeśli Usługodawca nie przekazał informacji o odwołaniu zajęć albo zmianie harmonogramu to należy uważać , że zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem.
 6. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem maksymalnie 13 zestawów edukacyjnych dla  grup przedszkolnych dzieci w wieku  4-6 lat oraz grup szkolnych  w wieku 7 - 11 lat.
 7. Zajęcia prowadzi Instruktor, który sprawuje opiekę nad Dziećmi podczas zajęć.
 8. Zajęcia trwają od 75 minut do 90 minut zależnie od wieku grupy i zaawansowania.
 9. Organizowane warsztaty i zajęcia połączone z  konkursami mogą trwać dłużej i o tym Usługodawca poinformuje Rodziców/Opiekunów.
 10. Na każdych zajęciach Dzieci konstruują jednego robota a w przypadku nieskonstruowania robota  bądź niezaprogramowania na zajęciach może zostać on powtórzony do skonstruowania na kolejnych zajęciach , tak aby ćwiczenie zostało w pełni ukończone.
 11. Do prowadzenia zajęć wykorzystywane są zależnie od grupy : zestawy edukacyjne LEGO WeDO 1.0 ,                        WeDo 2.0  i  LEGO MIndstorms EV3 oraz  laptopy ze specjalnym oprogramowaniem.
 12. Każdy uczestnik zajęć ma do dyspozycji zestaw klocków i laptopa ze specjalnym oprogramowaniem.
 13. Zajęcia składają sie z: omówienia konstrukcji , budowania robota , programowania robota w programie zainstalowanym w laptopie, uruchamianie robota, zabawa robotem i rozłożenie robota z umiejscowieniem klocków i czujników w pudełkach.
 14. Dla uczestników zajęć są przewidziane okresowe sprawdziany umiejętności konstruowania , programowania i uruchamiania i rozkładania robotów, oraz umiejętności korzystania z dedykowanych programów oraz Konkursy z  
 15. Rodzice / Opiekunowie maja możliwość zobaczyć konstrukcje wykonane przez dziecko na 8 minut przed zakończeniem zajęć , ale zabrania się bez zgody Usługodawcy na filmowanie i wykonywanie zdjęć. Jeśli Usługodawca wyrazi zgodę to można zdobić zdjęcie albo sfilmowanie tylko samej konstrukcji , bądź np. własnego dziecka z robotem.
 16. Rodzice wyrażają zgodę na filmowanie bądź robienie zdjęć podczas zajęć przez Usługodawcę oraz wykorzystywanie tych materiałów do celów zareklamowania usług własnych i do ewentualnego przesyłania poprzez MMS  bądź email rodzicom jako zdjęcie grupowe z zajęć.
 • § 3.
 1. Dzieci mogą wejść na salę zajęć , gdy Instruktor zaprosi je na zajęcia, opuszczają ją tylko za zgodą Instruktora.
 2. Dzieci zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom Instruktora oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny i porządku
 3. Dzieci chore a w szczególności mogące przenosić chorobę na inne dzieci –nie mogą uczestniczyć w zajęciach
 4. Obowiązuje zakaz spożywania napojów i jedzenia na stanowiskach z komputerami, w czasie warsztatów i konkursów są przewidziane przerwy na posiłek.
 5. W razie nagannego zachowania uczestnika zajęć przewidziane jest zastosowanie kar porządkowych.
 6. Za zniszczenia wyrządzone przez dziecko, a w szczególności uszkodzenia sprzętu do zajęć , materialną i cywilnoprawną odpowiedzialność ponoszą   Rodzice / Opiekunowie.
 7. Po zakończeniu zajęć dzieci odbierane są wyłącznie przez Rodzica/ Opiekuna.
 8. W przypadku , gdy wolą Rodzica / Opiekuna jest , aby inna osoba odbierała dziecko albo aby dziecko samo opuściło miejsce zajęć , musi być dostarczone na piśmie oświadczenie rodzica informujące o tym Usługodawcę. Oświadczenie musi być wyraźnie napisane. Muszą być zapisane dane osoby Imię i Nazwisko , nr dowodu osobistego .Musi widnieć wyraźny czytelny podpis Imieniem i Nazwiskiem.
 •  § 4.
 1. Instruktor na każdych zajęciach sprawdza obecność uczestników .
 2. Rodzic / Opiekun dziecka powinien zgłosić nieobecność dziecka na danych zajęciach.
 3. Jedną nieobecność z powodu choroby , jeśli została zgłoszona przed zajęciami poprzez SMS na numer telefonu Usługodawcy , dziecko będzie mogło odrobić w wyznaczonym terminie przez Usługodawcę , bądź poprzez uczestnictwo w zajęciach innej grupy po uprzednim zgłoszeniu chęci przez  Rodzice poprzez SMS.                             Dotyczy to jednej nieobecności w każdym okresie miesięcznym zajęć   ( 4 przeprowadzone zajęcia ) .
 4. Jedna nieobecność z innych niż choroba dziecka powodów, w całym okresie umowy, jeśli została wcześniej zgłoszona poprzez  SMS podlega odrobieniu.
 5. W innych przypadkach nieobecności  nie są brane pod uwagę .
 6. W zgłoszonych na piśmie przypadkach i w uzasadnionej sytuacji losowej , może nastąpić indywidualne rozpatrzenie sprawy.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć przez Usługodawcę , również w wyniku zdarzeń losowych, Usługodawca powiadomi o tym fakcie rodziców poprzez SMS  albo telefonicznie , nawet gdyby to się wydarzyło w dniu zajęć i zastrzega sobie prawo do odrobienia tych zajęć w innym terminie.
 • § 5.
 1. Opłat za zajęcia dokonuje się  , zawsze w ustalonej kwocie w umowie , z góry.
 2. Pierwszą opłatę dokonuje się w gotówce w dniu podpisania umowy/ rozpoczęcia  pierwszego cyklu 4 zajęć 
 3. Kolejne opłaty dokonuje się za każdym razem  z góry za następne cztery zajęcia, w dniu zakończenia czwartych zajęć z poprzedniego cyklu miesięcznego,   w gotówce po zajęciach  u Instruktora Usługodawcy  bądź na wskazany przez Usługodawcę rachunek.                                                                                                                                                                                                                                      
 4. Terminy zajęć zapisane w w § 2.pkt 3  Regulaminu zajęć z robotyki nie są  brane pod uwagę przy płatnościach i   za te dni nie jest naliczana opłata za zajęcia oraz następuje przesunięcie zakończenia cyklu 4 zajęć w tym terminu kolejnej opłaty.. 
 5. Rodzic / Opiekun Dziecka zobowiązany jest do dokonywania bez opóźnień kolejnych opłat za zajęcia w wyznaczonych terminach,  bez względu na to , czy dziecko było na nich obecne.
 6. Usługodawca może przesyłać informacje SMS o terminach wpłat ,  opóźnieniach i ich wysokości, oraz wymaganym terminie wpłaty na numer telefonu podany w umowie.( w sytuacji zmiany numer telefonu Rodzic/Opiekun zobowiązany jest podać jak najszybciej nowy numer telefonu.
 7. W sytuacji pojawienia się opóźnień w opłatach dłuższych niż 30 dni Usługodawca może wezwać Rodzica/ Opiekuna do zapłaty na piśmie, wysyłając wezwanie na adres do korespondencji zawarty w umowie wyznaczając w nim termin do zapłaty.
 8. Usługodawca nie dokonuje zwrotów opłat , albo części opłat za nieobecności dziecka na zajęciach. Usługodawca stosuje formę odrobienia zajęć przez Dziecko.
 • § 6.
 1. Umowa jest zawierana na wskazany w umowie okres czasu.
 2. Rozwiązanie umowy, jeśli umowa  nie stanowi inaczej, może nastąpić z miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od końca cyklu miesięcznego zajęć ( 4 zajęcia ) , w którym to takie wypowiedzenie zostało zgłoszone. Wymagana jest pełna i terminowa opłata za zajęcia w okresie wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenia odbywa się na piśmie, pod rygorem nieważności.
 4. Liczy się data przekazania na zajęciach Instruktorowi, albo data odbioru przez Usługodawcę listu pocztowego.

  

                                                                                                                                                                                                                            ROBOTS edukacja

 

 Wzór oświadczenia: 

 

 

 OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA  DZIECKA

 

   ……………………………………………………………………………….       ……………………………………………………………………                                 

                    ( imię i nazwisko dziecka i data urodzenia )                                              ( imię i nazwisko rodzica/opiekuna, nr dowodu osobistego )

 

1.Oświadczam, że   wyrażam / nie wyrażam  zgodę  na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko sali ćwiczeń, gdzie prowadzone są zajęcia z robotyki ROBOTS edukacja, po zakończonych zajęciach.

 

2.Oświadczam , że  wyrażam   zgodę  na samodzielne  opuszczanie  w trakcie trwania zajęć  sali ćwiczeń  przez moje dziecko  w celu  skorzystania z toalety.

 

3.Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam zgodę na odebranie dziecka z sali lekcyjnej / sali przedszkolnej / świetlicy szkolnej, w celu zaprowadzenia do sali zajęć , przez Instruktora ROBOTS edukacja firmy Usługodawcy:                                                                                                                                              Pana/Panią ………………………………………………………………….    Dowód osobisty nr: ………………………………………………………

 

4.Oświadczam, że wyrażam zgodę na odbieranie mojego Dziecka z zajęć robotyki ROBOTS edukacja przez: 

 

 a)Pana/ Panią…………………………………………………………………    legitymującego/ cą  się dowodem osobistym nr …………………………….

 

b)Pana/ Panią……………………………………………………....................... legitymującego/ cą  się dowodem osobistym nr …………………………….                                

 ………………………………………………                                                       ....................................................................................         

( miejscowość i data )                                                                                              ( czytelny podpis Rodzica/Opiekuna )

 

*niepotrzebne skreślić 

 

                                                                                                                                                                                                                 

* należy wypełnić wyraźnie pismem drukowanym   

                                                                                                                                                                                                                                                            *osoba wskazana w pkt 4 oświadczenia powinna okazać dowód osobisty przy odbieraniu dziecka

 

 

 

 

 

Regulamin półkolonii  ROBOTSedukacja

  

Troską wychowawców na półkoloniach ROBOTS edukacja jest bezpieczne , aktywne i twórcze spędzanie czasu przez dzieci. Wychowawcy starają aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku i umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy.


1. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku w jednotygodniowych turnusach.

 

2. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 6-13 lat zgłoszeni przez swoich Rodziców/Opiekunów.

 

3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz.16.30.

 

4. Dzieci można przyprowadzić najwcześniej o godz.8.00 i odebrać najpóźniej o godz.16.30.

 

5. Rodzice/opiekunowie dzieci są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki/stałego miejsca pobytu dzieci na półkolonii i z powrotem.

 

6. Karta zgłoszenia dziecka na półkolonie jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie dziecka na półkolonie przez Rodziców/Opiekunów. Dokument ten jest obowiązkowy i jest podstawą do sporządzenia umowy o świadczenie usług opiekuńczo-edukacyjnych (Półkolonii) dla Karta zgłoszenia dziecka na półkolonie powinna być podpisana przez prawnych opiekunów dziecka . Rodzic/Opiekun oświadcza , że stan zdrowia dziecka umożliwia mu bycie uczestnikiem półkolonii.

 

7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani podpisać oświadczenie w Karcie zgłoszenia dziecka na półkolonie.

 

8. W przypadku odbierania dziecka przez inne osoby niż Rodzice/Opiekunowie należy w Karcie zgłoszenia dziecka na półkolonie wpisać osobę/y : imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, dowód osobisty, pesel.

 

9. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a. spokojnego wypoczynku
b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu
c. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii
d. wnoszenia próśb i skarg oraz reklamacji na jakość usług, a także propozycji zabaw i gier podczas turnusu.

 

10. Uczestnicy mają obowiązek:
a.przestrzegać regulaminu półkolonii oraz regulaminów obowiązujących w placówkach / miejscach pobytu.
b. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców
c.nie oddalać się od wychowawców i grupy.
d. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
e. zgłaszać wszelkie sprawy związane z własnym zdrowiem, samopoczuciem i ewentualnymi trudnościami w relacjach ze współuczestnikami.
f. brać udział w realizacji programu półkolonii
g. zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
h. szanować mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie).
i. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
j. przestrzegać zasad poruszania się po drogach.

 

11. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań i przyborów stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze, na basenie oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych. Powinien mieć codziennie strój sportowy , obuwie sportowe kryte i obuwie zmienne sportowe, ręczniczek, koszulkę na zmianę oraz BIDON. Być przygotowanym do wyjścia na basen (strój kąpielowy, klapki, ręcznik, ewentualne krem z filtrem ) na wycieczki( plecaczek , buty kryte, bidon)

 

12. za szkody spowodowane przez uczestnika na terenie placówek/miejsc pobytu lub podczas wycieczek odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

 

13. Samowolne oddalenie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminów będzie karane upomnieniem słownym, naganą na piśmie, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).

 

14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez same dzieci albo innych uczestników. Prosimy, aby nie przynosić na półkolonie pieniędzy, ewentualnie małą kwotę na pamiątki itp. na wycieczkach oraz cennych przedmiotów np. smartfonów , tabletów, biżuterii, odtwarzaczy itp.

 

15. Wyżywienie ( śniadanie i obiad) oraz wodę do picia ( uzupełniamy bidony) zapewnia organizator. Uczestnicy mogą przynosić własne kanapki lub inne wyżywienie. Organizator jednak nie zapewnia ich przechowywania i podgrzewania.


16. Przed wyjazdami prosimy ewentualnie podać stosowane dotąd przez Państwa środki przeciw wymiotne

 

17. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany w harmonogramie w sytuacji niekorzystnej pogody bądź zdarzeń losowych.

 

18. Uczestnicy powinni mieć ważne legitymacje szkolne na wyjazd pociągiem.


19. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych., na numer telefonu podany w Karcie zgłoszenia dziecka na półkolonie. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia pomocy lekarskiej i opiekuńczej dziecku , przez czas w którym dziecko pozostaje pod jego opieką.

 

20. Plan ramowy półkolonii jest sporządzany przez Organizatora, Kierownika i Wychowawców półkolonii i jest przekazywany Rodzicom/Opiekunom w pierwszym dniu półkolonii , a Organizator najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem półkolonii wyśle wiadomość sms do Rodziców/Opiekunów z informacjami o jej rozpoczęciu.

 

21. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami.

 

22. Bezpośrednią pieczę nad Uczestnikiem sprawują Wychowawcy .Wychowawca ma obowiązek:
a.przestrzegać niniejszego Regulaminu
b.prowadzić listę obecności i ewentualnie inne dokumenty powierzone przez Organizatora. 2.prowadzić zajęcia zgodnie z Planem zajęć , zgodnie z najwyższą starannością i profesjonalizmem , w najlepiej pojętym interesie Uczestników
c.sprawować pieczę i bezpośredni nadzór nad Uczestnikami i nie pozostawiać ich bez opieki
d.zapewnić bezpieczeństwo Uczestnikom wypoczynku 5. szanować godność każdego Uczestnika półkolonii. 6.po zakończeniu zajęć każdego turnusu półkolonii Wychowawca ma obowiązek dostarczyć do Organizatora prowadzona dokumentację.

 

23. Kierownik oraz Wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodne z warunkami wynikającymi z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z dnia 21.01.1997 r. z późniejszymi zmianami.

 

24. Opłata za półkolonię:
a. Opłatę za półkolonię w kwocie podanej w ofercie należy dokonać przelewem na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy bądź w gotówce w siedzibie Usługodawcy.
b. Istnieje możliwość dokonania płatności w dwóch ratach : I rata w wysokości 50% opłaty najpóżniej w dniu zgłoszenia dziecka na Półkolonię, II rata 50% opłaty 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.
c. Wypełnienie i złożenie podpisanej Karty zgłoszenia dziecka na półkolonie również w formie elektronicznej poprzez emaila ze skanem tego dokumentu obliguje Rodziców/Opiekunów do zapłaty zadatku w kwocie 250zł . d.Dokonana oplata w całości czy w formie raty nawet jeśli nie została dostarczona Karta zgłoszenia dziecka na Półkolonię świadczy o zamiarze uczestniczenia dziecka w półkolonii i nie podlega zwrotowi w sytuacji ewentualnej rezygnacji z przyczyn tkwiących po stronie Usługobiorcy.
e. Opłata bądź jej część nie podlega zwrotowi także w sytuacji braku obecności Uczestnika na półkolonii bądź w jakimkolwiek dniu półkolonii.

f. Usługodawca udziela następujących zniżek od ceny Półkolonii:

-5% - dla dzieci uczestniczących w Półkolonii organizowanej przez Usługodawcę w poprzednich latach

-5% - na dodatkowo zgłoszone dziecko z rodzeństwa ( poza uczestnikiem )

-5% - za polecenie Półkolonii organizowanej przez Usługodawcę (osobom spoza

bazy klientów Firmy)- skutkujące zawarciem umowy o tą Półkolonię z nowym klientem.

g. Rodzice wyrażają zgodę na filmowanie, bądż robienie zdjęć podczas Półkolonii przez Usługodawcę oraz wykorzystywanie tych materiałów do celów zareklamowania usług własnych i do ewentualnego przesyłania poprzez MMS bądź Email rodzicom jako zdjęcie grupowe z Półkolonii

 

Organizator:


mgr Robert Wijatyk

RW Investments Robert Wijatyk , , ROBOTS edukacja”

ul.Kolejowa 11, 55-300 Środa Śląska

NIP: 9131101456 REGON: 930079131

 

www.robotsedukacja.pl

email: robotsedukacja@wp.pl

tel. Biura 731 199 306

                                                

 

 

 

 

 

 

  

RW Investments Robert Wijatyk

adres siedziby firmy :

ul.Kolejowa 11, 55-300 Środa Śląska

NIP: 9131101456     REGON: 930079131

Copyright (C) ROBOTS edukacja 2021

0,0107
RODO, COOKIES:

Drogi Użytkowniku, sprawdź w jaki sposób właściciel tej strony, czyli administrator Twoich danych osobowych, zbiera je i przetwarza. Pamiętaj o prawach jakie Tobie przysługują.

Dlaczego wyświetlamy tę wiadomość?

Dnia 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych na terenie UE. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nakłada ono na nas obowiązek jasnego i zrozumiałego poinformowania o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Nie musisz akceptować żadnych zgód czy też zmian, wystarczy że zapoznasz się z poniższymi informacjami.


JAK CHRONIMY I PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze szczególną starannością i przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności.
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy jednocześnie jesteśmy Administratorem zbioru danych osobowych.
Kontakt w sprawie danych osobowych: zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy dostępny na tej stronie (w treści wpisz RODO).
Podając dobrowolnie swoje dane masz prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić dalszy kontakt z nami.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i nie będą przetwarzane w innych celach, nie będziemy również ich używać do profilowania.
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie EOG.
Twoje Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie pełnych dwunastu miesięcy lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego przez organy państwowe.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.).
Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

COOKIES:
Informacja na temat korzystania z plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz aby strona lepiej spełniała Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgodę na zapisywanie cookies.

Można zablokować tworzenie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, jednak działanie strony może zostać ograniczona, a niektóre części mogą przestać działać.