Środa Śląska ul. Kolejowa 11
731 199 306

Regulamin

                                                                                                                                                       

  

  Regulamin zajęd z robotyki
§ 1.
1. Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usług edukacyjnych –zajęcia z robotyki zawieranej z Rodzicami / Opiekunami Dziecka.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu o czym poinformuje Rodziców / Opiekunów Dziecka.
§ 2.
1. Zajęcia z robotyki są prowadzone zgodnie z programem dla danej grupy dzieci.
2. Zajęcia z robotyki są prowadzone cyklicznie w terminie i miejscu zapisanym w umowie oraz w określonych w godzinach rozpoczęcia i zakooczenia zajęd.
3. W dniach ustawowo wolnych zajęcia nie są prowadzone : 01 i 06 stycznia, 2 dni Świat Wielkanocnych, 01 i 03 maja, Święto,,Boże Ciało’’, 2 dni Świąt Bożego Narodzenia. 24.12 i 31.12 zajęcia nie są prowadzone. Usługodawca może wyznaczyd dodatkowy termin do przeprowadzenia zajęd za te terminy. Czas na realizacje dodatkowych zajęd jest do 30.06.
4. W dniach poprzedzających bezpośrednio Święta i w dniach między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem oraz w czasie Ferii zimowych zajęcia są prowadzone. Może w tym czasie ulec zmianie harmonogram oraz zajęcia mogą byd łączone podczas prowadzenia warsztatów.
5. Jeśli Usługodawca nie przekazał informacji o odwołaniu zajęd albo zmianie harmonogramu to należy uważad,że zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem.
6. Zajęcia prowadzone są dla grup przedszkolnych dzieci w wieku 5-6 lat oraz grup szkolnych w wieku 7 - 12 lat.
7. Zajęcia prowadzi Instruktor Zajęd Edukacyjnych, który sprawuje opiekę nad Dziedmi podczas zajęd.
8. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut zależnie od wieku dzieci w grupie i poziomu zaawansowania.
9. Organizowane warsztaty i zajęcia połączone z konkursami mogą trwad dłużej i o tym Usługodawca poinformuje Rodziców/Opiekunów.
10. Na każdych zajęciach Dzieci konstruują jednego robota a w przypadku nieskonstruowania robota bądź niezaprogramowania na zajęciach może zostad on powtórzony do skonstruowania na kolejnych zajęciach,tak aby dwiczenie zostało w pełni ukooczone.
11. Do prowadzenia zajęd wykorzystywane są zależnie od grupy : zestawy edukacyjne LEGO WeDO 1.0, WeDo 2.0, LEGO MIndstorms EV3 i LEGO SPIKE i inne którymi dysponuje Usługodawca oraz laptopy/tablety ze specjalnym oprogramowaniem.
12. Każdy uczestnik zajęd ma do dyspozycji zestaw klocków i laptop /tablet ze specjalnym oprogramowaniem.
13. Zajęcia składają sie z: omówienia konstrukcji, budowania robota, programowania robota w programie zainstalowanym w laptopie/ tablecie, uruchamianie robota, zabawa robotem i rozłożenie robota z umiejscowieniem klocków i czujników w pudełkach.
14. Dla uczestników zajęd są przewidziane okresowe sprawdziany umiejętności konstruowania,programowania i uruchamiania i rozkładania robotów, oraz umiejętności korzystania z dedykowanych programów oraz Konkursy z dyplomami.
15. Rodzice / Opiekunowie maja możliwośd zobaczyd konstrukcje wykonane przez dziecko na 8 minut przed zakooczeniem zajęd,ale zabrania się bez zgody Usługodawcy na filmowanie i wykonywanie zdjęd. Jeśli Usługodawca wyrazi zgodę to można zdobid zdjęcie albo sfilmowanie tylko samej konstrukcji,bądź własnego dziecka z robotem. Rodzice / Opiekunowie nie mogą przebywad w Sali zajęd podczas dwiczeo grupy.
16. Rodzice wyrażają zgodę na filmowanie bądź robienie zdjęd podczas zajęd przez Usługodawcę oraz wykorzystywanie tych materiałów do celów zareklamowania usług własnych i do ewentualnego przesyłania poprzez MMS bądź email rodzicom jako zdjęcie grupowe z zajęd.
§ 3.
1. Dzieci mogą wejśd na salę zajęd,gdy Instruktor zaprosi je na zajęcia, opuszczają ją tylko za zgodą Instruktora.
2. Dzieci zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom Instruktora oraz przestrzegania zasad bezpieczeostwa, higieny i porządku
3. Dzieci chore a w szczególności mogące przenosid chorobę na inne dzieci –nie mogą uczestniczyd w zajęciach
4. Obowiązuje zakaz spożywania napojów i jedzenia na stanowiskach z komputerami, w czasie warsztatów i konkursów są przewidziane przerwy na posiłek.
5. W razie nagannego zachowania uczestnika zajęd przewidziane jest zastosowanie kar porządkowych.
6. Za zniszczenia wyrządzone przez dziecko, a w szczególności uszkodzenia sprzętu do zajęd,materialną i cywilnoprawną odpowiedzialnośd ponoszą Rodzice / Opiekunowie.
7. Po zakooczeniu zajęd dzieci odbierane są wyłącznie przez Rodzica/ Opiekuna.
8. W przypadku,gdy wolą Rodzica / Opiekuna jest,aby inna osoba odbierała dziecko albo aby dziecko samo opuściło miejsce zajęd,musi byd dostarczone na piśmie oświadczenie rodzica informujące o tym Usługodawcę. Oświadczenie musi byd wyraźnie napisane. Muszą byd zapisane dane osoby Imię i Nazwisko, nr dowodu osobistego.Musi widnied wyraźny czytelny podpis Imieniem i Nazwiskiem.
§ 4.
1. Instruktor na każdych zajęciach sprawdza obecnośd uczestników.
2. Rodzic / Opiekun dziecka powinien zgłosid nieobecnośd dziecka na danych zajęciach poprzez SMS.
3. Nieobecnośd z powodu choroby,jeśli została zgłoszona przed zajęciami poprzez SMS na numer telefonu Usługodawcy,dziecko będzie mogło odrobid od razu poprzez uczestnictwo w zajęciach innej grupy po uprzednim zgłoszeniu chęci przez Rodzice poprzez SMS. Odrobienie jest możliwe również na zajęciach wyrównawczych,które Usługodawca zorganizuje dla danej grupy dzieci. Takie zajęcia będą przeprowadzone do dnia 30.06, czyli dnia kooca umowy.
4. Jedna nieobecnośd z innych niż choroba dziecka powodów, w całym okresie umowy, jeśli została wcześniej zgłoszona poprzez SMS podlega odrobieniu.
5. Nieobecności związane z pojawieniem się choroby zakaźnej np. Covid-19, bądź kwarantanny związanej z kontaktem z osoba zakażoną są traktowane jako nieobecnośd chorobową. W takim przypadku Usługodawca wymaga, okazania drogą email dokumentu : informacji / zaświadczenia z Sanepid o nałożonej kwarantannie.
6. W innych przypadkach nieobecności nie są brane pod uwagę.
7. W zgłoszonych na piśmie przypadkach i w uzasadnionej sytuacji losowej,może nastąpid indywidualne rozpatrzenie sprawy.
8. W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęd przez Usługodawcę,również w wyniku zdarzeo losowych, Usługodawca powiadomi o tym fakcie rodziców poprzez SMS albo telefonicznie,nawet gdyby to się wydarzyło w dniu zajęd i zastrzega sobie prawo do odrobienia tych zajęd w innym terminie.
§ 5.
1. Opłat za zajęcia dokonuje się,zawsze w ustalonej kwocie w umowie, z góry.
2. Pierwszą opłatę dokonuje się w dniu podpisania umowy/ rozpoczęcia pierwszego cyklu 4 zajęd
3. Kolejne opłaty dokonuje się za każdym razem z góry za następne cztery zajęcia, w dniu zakooczenia czwartych zajęd z poprzedniego cyklu miesięcznego na wskazany przez Usługodawcę rachunek.
4. Za terminy zajęd zapisane w w § 2.pkt 3 Regulaminu zajęd z robotyki nie są naliczane opłaty, z wyjątkiem sytuacji,kiedy Usługodawca przekaże informację o planowanym odrobieniu zajęd w tych terminach.
5. Rodzic / Opiekun Dziecka zobowiązany jest do dokonywania bez opóźnieo kolejnych opłat za zajęcia w wyznaczonych terminach, bez względu na to,czy dziecko było na nich obecne. Termin opłaty podany jest w wysłanych SMS na nr Tel. Usługobiorcy.
6. Usługodawca może przesyład informacje SMS o terminach wpłat, opóźnieniach i ich wysokości, oraz wymaganym terminie wpłaty na numer telefonu podany w umowie.( w sytuacji zmiany numer telefonu Rodzic/Opiekun zobowiązany jest podad jak najszybciej nowy numer telefonu.
7. W sytuacji pojawienia się opóźnieo w opłatach dłuższych niż 30 dni Usługodawca może wezwad Rodzica/ Opiekuna do zapłaty poprzez email, sms, albo piśmie wysyłając wezwanie na adres do korespondencji zawarty w umowie wyznaczając w nim termin do zapłaty.
8. Usługodawca nie dokonuje zwrotów opłat,albo części opłat za nieobecności dziecka na zajęciach. Usługodawca stosuje formę odrobienia zajęd przez Dziecko.
§ 6.
1. Umowa jest zawierana na wskazany w umowie okres czasu.
2. Rozwiązanie umowy, jeśli nie stanowi inaczej, może nastąpid z miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od kooca cyklu miesięcznego zajęd ( 4 zajęcia ),w którym to takie wypowiedzenie zostało zgłoszone. Wówczas wymagana jest pełna i terminowa opłata za zajęcia w okresie wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenia odbywa się na piśmie, pod rygorem nieważności.
4. Liczy się data przekazania na zajęciach Instruktorowi, albo data odbioru przez Usługodawcę listu pocztowego.
ROBOTS edukacja

 

 

 

 

 

 

  

RW Investments Robert Wijatyk

adres siedziby firmy :

ul.Kolejowa 11, 55-300 Środa Śląska

NIP: 9131101456     REGON: 930079131

Copyright (C) ROBOTS edukacja 2022

0,0153
RODO, COOKIES:

Drogi Użytkowniku, sprawdź w jaki sposób właściciel tej strony, czyli administrator Twoich danych osobowych, zbiera je i przetwarza. Pamiętaj o prawach jakie Tobie przysługują.

Dlaczego wyświetlamy tę wiadomość?

Dnia 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych na terenie UE. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nakłada ono na nas obowiązek jasnego i zrozumiałego poinformowania o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Nie musisz akceptować żadnych zgód czy też zmian, wystarczy że zapoznasz się z poniższymi informacjami.


JAK CHRONIMY I PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze szczególną starannością i przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności.
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy jednocześnie jesteśmy Administratorem zbioru danych osobowych.
Kontakt w sprawie danych osobowych: zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy dostępny na tej stronie (w treści wpisz RODO).
Podając dobrowolnie swoje dane masz prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić dalszy kontakt z nami.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i nie będą przetwarzane w innych celach, nie będziemy również ich używać do profilowania.
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie EOG.
Twoje Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie pełnych dwunastu miesięcy lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego przez organy państwowe.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.).
Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

COOKIES:
Informacja na temat korzystania z plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz aby strona lepiej spełniała Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgodę na zapisywanie cookies.

Można zablokować tworzenie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, jednak działanie strony może zostać ograniczona, a niektóre części mogą przestać działać.